Ғылыми-техникалық ынтымақтастық

Ғылыми-техникалық ынтымақтастық
Научно-техническое сотрудничество

Жалпы

Общее

Біз шартқа ғылыми-техникалық ынтымақтастыққа қатысты толықтыру әзірлеуіміз керек.

Нам нужно разработать дополнение к договору, касающееся научно-технического сотрудничества.

Осы мақсатпен біз шартқа толықтыру жобасын әзірледік.

Для этой цели мы разработали проект дополнения к договору.

Біздің тарап мұндай жобаны ұсынбайды.

Наша сторона не предоставляет подобного проекта.

Біз бұл материалды пысықтап, бұл мәселе жөніндегі өз пікірімізді айтамыз.

Мы проработаем этот материал и выскажем свое мнение по этому вопросу.

Біз келіссөздерімізде бұрын жасалған үкімет аралық келісімге сүйенуге тиіспіз.

В наших переговорах мы должны опираться на заключенное ранее межправительственное соглашение.

Біздің қарым-қатынасымыз экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастықтың жалпы жұрт таныған негіздерінде құрылуға тиіс.

Наши отношения должны строиться на общепризнанных основах экономического и научно-технического сотрудничества.

Біздің әрқашан да екі серіктестің өзара пайдасын көздеуіміз біздің қатынастарымыздағы негізгі қағидат болып табылады.

Основным принципом в наших отношениях является то, что мы всегда предусматриваем взаимную выгоду обоих партнеров.

Әуелі, біздің ынтымақтастығымыздың негізгі мақсаттары мен міндеттерін айқындап алайық.

Давайте, определим основные цели и задачи нашего сотрудничества.

Сіздің экономикаңыздың дамуын жеделдету мақсатында біз сіздің еліңіздің Еуропа Экономикалық Қоғамдастығына бірігуіне жәрдемдескіміз келеді.

В целях ускорения развития вашей экономики мы хотели бы содействовать интеграции вашей страны в Европейское Экономическое Сообщество.

Біздің міндетіміз де осында.

В этом состоит и наша задача.

Біздің мақсатымыз өндірістің жоғары деңгейіне жетуде болып отыр.

Наша цель состоит в том, чтобы достичь высокого уровня производства.

Ал бұл үшін біз озық тәжірибені пайдалануға тиіспіз.

А для этого мы должны использовать передовой опыт.

Ілгерішіл технологияларды және ең алдымен, қазіргі заманғы технологияларды енгізу біздің ең жоғары ғылыми-техникалық деңгейге жетуімізге көмектеседі.

Внедрение прогрессивных технологий и, в первую очередь, современных технологий поможет нам в достижении наивысшего научно-технического уровня.

Біз даналап және ұсақ сериялап өндірудің үлесін қысқарту үшін үлгілік технологияны енгізуіміз қажет.

Нам необходимо внедрять типовую технологию, чтобы сократить долю штучного и мелкосерийного производства.

Біз сіздердің көмектеріңізбен аталған мақсаттарға қол жеткізе аламыз деген үміттеміз.

Мы надеемся, что с вашей помощью мы сможем достичь названных целей.

Сіздер ғылыми-техникалық ынтымақтастықта қандай негізгі бағыттарды ұсынасыздар?

Какие основные направления в научно-техническом сотрудничестве вы предлагаете?

Біз сіздерге ... ұсынамыз.

Мы предлагаем вам ...

- ғылыми-техникалық ақпарат алмасудың ауқымды бағдарламасын

- обширную программу обмена научно-технической информацией

- ынтымақтастық жоспарларын іске асыру жөніндегі практикалық шаралардың ауқымды бағдарламасын

- обширную программу практических мероприятий по реализации планов сотрудничества

- ғылыми-техникалық саясаттың негізгі бағыттары бойынша өзара ақылдасып-кеңесулерді ұдайы өткізіп тұруды

- систематическое проведение взаимных консультаций по основным направлениям научно-технической политики

- бірлескен ғылыми-зерттеу жұмысын практикалық жүргізуді

- практическое проведение совместной научно-исследовательской работы

- ғылыми және ғылыми-техникалық конференцияларды, кеңестер мен симпозиумдарды өткізуді

- проведение научных и научно-технических конференций, совещаний и симпозиумов

- жалпы теориялық және қолданбалы ғылымдарды дамытуға жәрдемдесуді

- содействие в развитии общетеоретических и прикладных наук.


Казахско-русский экономический словарь.

Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "Ғылыми-техникалық ынтымақтастық" в других словарях:

  • әскери-экономикалық қамтамасыз етудің басты мақсаты — қарулы күштерге, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарға қаржылық, материалдық техникалық және басқа да ресурстарды бөлу, оларды Қазақстан Республикасының әскери қауіпсіздігін кепілді қамтамасыз етуге қажетті мөлшерде қару жарақпен, әскери және …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»